ข้อความทั่วไป

โรงเรียนบ้านกันจด ยินดีต้อนรับ welcome to bankanchotschool

วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

English camp to asean

เทศบาลตำบลกระหวัน ได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลกระหวัน จำนวน 6 โรงเรียน จัดเข้าค่ายภาษาอังกฤษเพื่ออาเซียน "English camp to asean"  ในระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2555 ณโรงเรียนบ้านเดื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555

อบรมโครงการโภชาการและอาหารที่ปลอดภัย

โรงเรียนบ้านกันจด ได้จัดอบรมโครงการโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย  ในวันที่ 26-27 ก.ย.55 ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลขุนหาญ และได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกระหวัน โรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันแม่แห่งชาติ 2555

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนและชุมชน ได้ร่วมกันจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2555 ในวันศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม 2555 ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการเทอดพระเกียรติ และเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวที มีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า และพิธีเทอดพระเกียรติ มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น และมีกิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือ เขียนเรียงความ ร้องเพลง อ่านกลอน ประกวดการ์ดอวยพร เป็นต้น ภาคบ่ายเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน